PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK

PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK MENURUT PANDANGAN TOKOH ATAU PAKAR DALAM BIDANG AWAL KANAK

 By. ADE JOHAR MATURIDI

 


PENDAHULUAN.

Setiap yang hidup mengalami perubahan mengikut proses pertumbuhan dan perkembangan. Setiap yang hidup mengalami perubahan sesuai proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersikap kualitatif iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan sudah berlaku yang melihatkan sifat kelainan daripada peringkat yang terdahulu. Perkembangan adalah perubahan yang bersikap kualitatif yaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitas tetapi ternyata perubahan sudah terjadi yang melihat sifat varietas dari tingkat yang sebelumnya.

Menurut Crow dan Crow,1980 dalam Siti Farah Idayu Madi (2009) perkembangan merupakan perubahan secara “kualitatif”serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Crow dan Crow, 1980 dalam Siti Farah Idayu Madi (2009) perkembangan adalah perubahan secara “kualitatif” dan cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Karl E Garrison pula, perkembangan kognitif terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Menurut Karl E Garrison pula, perkembangan kognitif dihasilkan dari tindakan yang saling terkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Menurut Atan Long pula, Perkembangan ialah perubahan kualitatif. Menurut Atan Long pula, Perkembangan adalah perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas terlihat perubahan telah terjadi karena sifat baru berbeda dari tingkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan kognitif kanak-kanak sentiasa berlaku secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. Selain itu, perkembangan kognitif anak-anak selalu terjadi secara berkelanjutan dari awal Perkecambahan sampai ke akhir hayat organisme. Ini bermakna perkembangan kognitif bukan sahaja membawa organisma ke peringkat matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan dilampaui.Tegasnya,perkembangan setiasa berlaku terus-menerus dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma.Ramlah jantan & Suppiah nachiapan 2008). Ini berarti perkembangan kognitif tidak hanya membawa organisme ke tingkat matang, tetapi perkembangan berkelanjutan terjadi meskipun tingkat kematangan dilampaui.Tegasnya, perkembangan setiasa terjadi terus-menerus dari awal hingga akhir hayat sesuatu organisma.Ramlah jantan & Suppiah nachiapan 2008).

Menurut Resnick (1987) dan John (1997), kognitif adalah semua proses mental yang terlibat dalam perolehan, penghasilan pengetahuan, penggunaan pengetahuan dan pengawalan proses mental. Menurut Resnick (1987) dan John (1997), kognitif adalah semua proses mental yang terlibat dalam pengadaan, produksi pengetahuan, petunjuk pengetahuan dan kontrol proses mental. Maklumat yang diterima dipadankan, dibandingkan dan diklasifikasikan dengan maklumat yang (sedia) tersimpan dalam ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Informasi yang diterima dipadankan, dibandingkan dan diklasifikasikan dengan informasi yang (tersedia) tersimpan dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Maklumat baru yang lebih bermakna dan relevan berkemungkinan diintergrasikan dengan maklumat (yang) sedia ada pada tahap yang tinggi ( Mohd Azhar Informasi baru yang lebih berarti dan relevan mungkin diintergrasikan dengan informasi (yang) ada pada tingkat yang tinggi (Mohd Azhar   Abd. Abd. Hamid, 2007) . Hamid, 2007).

Perkataan kognitif atau kognisi membawa maksud ‘berfikir’. Kata kognitif atau kognisi berarti ‘berpikir’. Perspektif ini menegaskan kepentingan kebolehan manusia berfikir serta memproses dan menilai data serta maklumat sebelum bertindak terhadapnya. Perspektif ini menekankan pentingnya kemampuan manusia berpikir dan memproses dan mengevaluasi data serta informasi sebelum bertindak terhadapnya. Analoginya adalah seperti keberkesanan sistem pengolahan maklumat (information processing system) yang diakawal oleh fikiran dan penegtahuan yang sentiasa berada dalam keadaan sedar (Nazar, 1990). Analoginya adalah seperti efektivitas sistem pengolahan informasi (information processing system) yang diakawal oleh pikiran dan penegtahuan yang selalu berada dalam kondisi sadar (Nazar, 1990).

Menurut Bruner (1966), kognitif adalah proses dalaman iaitu pemikiran berbeza dengan tingkah laku dengan tingkah laku yang boleh dilihat. Menurut Bruner (1966), kognitif adalah proses internal yaitu pemikiran berbeda dengan tingkah laku dengan tingkah laku yang dapat dilihat. Oleh itu, bagi menghasilkan teori pembelajaran, pakar kognitif sentiasa merujuk pada proses kognitif ( Mohd Azhar Abd. Hamid, 2007) . Oleh itu, untuk menghasilkan teori pembelajaran, ahli kognitif selalu mengacu pada proses kognitif (Mohd Azhar Abd. Hamid, 2007).

Menurut Mahmood Nazar (1990), kognitif ialah proses intelektual. Menurut Mahmood Nazar (1990), kognitif adalah proses intelektual. Ini bermakna kognitif melibatkan proses-proses mental tahap tinggi serta pemikiran, berbahasa, menyimpan maklumat dalam ingatan (memori), dan menggunakan maklumat yang disimpan bagi menaakul, membuat pelbagai keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Ini berarti kognitif melibatkan proses-proses mental tingkat tinggi dan pemikiran, berbahasa, menyimpan informasi dalam memori (memori), dan menggunakan informasi yang disimpan untuk beralasan, membuat berbagai keputusan atau menyelesaikan masalah.

Terdapat banyak tokoh-tokoh yang menyuarakan berkaitan perkembangan kognitif kanak-kanak dari awal kanak-kanak sehingga dewasa. Ada banyak tokoh-tokoh yang menyuarakan terkait perkembangan kognitif anak-anak dari awal anak-anak sehingga dewasa. Antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan kogintif kanak-kanak ialah Jean Piaget (1896-1980), Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang kohler dan kurt kaffka, Jerome Bruner, Robert M. Antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan kogintif anak adalah Jean Piaget (1896-1980), Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang KOHLER dan kurt kaffka, Jerome Bruner, Robert M. Gagne dan banyak lagi. Gagne dan banyak lagi. Mereka telah membuat kajian serta pandangan mereka terhadap tahap perkembangan kognitif kanak-kanak dari permulaan dilahirkan sehingga mereka kembali ke alam dewasa. Mereka telah membuat kajian dan pandangan mereka terhadap tingkat perkembangan kognitif anak-anak dari awal lahir hingga mereka kembali ke alam dewasa.

PANDANGAN TOKOH DAN PAKAR DALAM BIDANG AWAL KANAK-KANAK : JEAN PIAGET PANDANGAN TOKOH DAN PAKAR DALAM BIDANG AWAL ANAK: Jean Piaget

Lanjutan…. klik disini

Jean Piaget (1869) adalah pakar biologi Switzerland dan pakar psikologi kanak-kanak. Jean Piaget (1869) adalah ahli biologi Swiss dan psikolog anak. Beliau banyak membuat kajian ke atas tingkah laku kanak-kanak. Perkembangan kognitif menurut beliau adalah proses yang mana fahaman kanak-kanak mengenai dunia berubah mengikut tahap umur dan pengalaman (Feldman, 1994). Ia banyak membuat kajian ke atas tingkah laku anak-anak. Perkembangan kognitif menurut beliau adalah proses yang mana paham anak-anak tentang dunia berubah sesuai tingkat umur dan pengalaman (Feldman, 1994). Teori-teori kognitif cuba menerangkan tentang peningkatan intelek dari segi kualiti dan kuantiti yang berlaku semasa perkembangan (Asmawati Desa, 2004). Teori-teori kognitif mencoba menjelaskan tentang peningkatan intelektual dari segi kualitas dan kuantitas yang terjadi saat perkembangan (Asmawati Desa, 2004).

Menurut Piaget, kanak-kanak pada lingkungan umur 2 tahun hingga 7 tahun berada pada tahap praoperasi. Menurut Piaget, anak-anak di lingkungan umur 2 tahun sampai 7 tahun berada di tingkat praoperasi. Mengikut Piaget, proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku ditahap ini iaitu: Menurut Piaget, proses perkembangan kognitif anak-anak menjadi lebih sempurna melalui tiga kemampuan dasar yang terjadi ditahap ini yaitu:

I. I.          Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah lakunyang ketara seperti kebolehan mengira. Perkembangan kemampuan mental anak-anak untuk melakukan tingkah lakunyang signifikan seperti kemampuan menghitung.

II. II.         Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Melalui pelatihan yang diulang-ulang, jaringan tingkah laku dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil.

III. III.        Hal-hal umum telah betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku umpama gambaran mental asas tentang kemajuan dan sesuatu objek dan sebagainya. Hal-hal umum telah benar-benar dipahami oleh individu untuk mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku umpama gambaran mental dasar tentang kemajuan dan obyek dan sebagainya.

Piaget menyatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena penting iaitu pengamatan, ingatan dan bayangan. Piaget menyatakan bahwa operasi yang terjadi harus berbasis pada tiga fenomena penting yaitu pengamatan, ingatan dan bayangan. Ingatan adalah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memoranda mental mengenai peristiwa lalu. Memori adalah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memoranda mental tentang peristiwa yang lalu. Bayangan pula ialah proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran dikumpulkan di bahagian mental (Asmah Bee Mohd Noor, 2000). Bayangan pula adalah proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran dikumpulkan di bagian mental (Asmah Bee Mohd Noor, 2000).

Piaget telah membahagikan tahap praoperasi kepada dua sub tahap iaitu: Piaget telah membagi tingkat praoperasi kepada dua sub tahap yaitu:

I. I.          Tahap Prokonseptual (2-4 tahun) dan Tahap Prokonseptual (2-4 tahun) dan

II. II.         Tahap Praoperasi (4-7 tahun). Tahap Praoperasi (4-7 tahun).

Di tahap prakonseptual, kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama belum dapat menyusun penerngan yang ada dalam pemikirannya. Di tingkat prakonseptual, anak-anak belum lagi dapat membedakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama belum dapat menyusun penerngan yang ada dalam pemikirannya.

Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Kecerdasan di tingkat ini biasanya diuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak berkonsentrasi terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeda. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu ‘egocentrism’, ‘konsep sebab-akibat’, ‘peningkatan peralihan bahasa’ dan ‘pembentukan identiti diri’ (Asmah Bee Mohd Noor, 2000). Empat konten utama proses kognitif dalam tahap ini yaitu ‘egocentrism’, ‘konsep sebab-akibat’, ‘peningkatan transisi bahasa’ dan ‘pembentukan identitas diri’ (Asmah Bee Mohd Noor, 2000).

Tahap yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. Tahap yang paling penting di tingkat ini adalah petunjuk bahasa. Mereka juga menggunakan simbol dalam permainan. Mereka juga menggunakan simbol dalam permainan. Contohnya menganggap buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Misalnya menganggap buku sebagai mobil saat ditolak pada lantai. Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap rendah berbanding dengan orang dewasa. Namun, dari segi kualitas, pemikiran anak-anak masih di tingkat rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Contohnya pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana dunia keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja (Asmawati Desa, 2004). Misalnya pemikiran anak-anak adalah egosentrik di mana dunia seluruhnya dilihat hanya dari perspektif mereka saja (Asmawati Desa, 2004).

Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan; iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung dengan susunan atau keadaan fizikal sesuatu objek. Satu lagi kekurangan di tahap ini adalah dari segi prinsip konsistensi; yaitu pengetahuan bahwa kuantitas adalah tidak berhubungan dengan urutan atau kondisi fisik obyek. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa amaun, isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk atau susunannya diubah. Anak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahwa jumlah, volume atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah ketika bentuk atau susunannya diubah. Contohnya apabila segumapal tanah liat yang di bentuk segi tiga yang kemudiannya diubah membentuk segi empat tanpa mengubah amaunnya, mereka mengatakan bahawa tanah liat yang berbentuk segi empat itu lebih besar daripada yang berbentuk segi tiga tadi (Asmawati Desa, 2004). Misalnya saat segumapal tanah liat yang di bentuk segitiga yang kemudian diubah membentuk segi empat tanpa mengubah amaunnya, mereka mengatakan bahwa tanah liat yang berbentuk segi empat itu lebih besar dari yang berbentuk segitiga tadi (Asmawati Desa, 2004).

LEV SEMENOVICH Lev SEMENOVICH   VYGOTSKY Vygotsky

Seorang lagi tokoh yang terkenal adalah Lev Semenovich Seorang lagi tokoh yang terkenal adalah Lev Semenovich   Vygotsky. Vygotsky. Beliau merupakan ahli psikologi Russia. Ia merupakan psikolog Rusia. Beliau dilahirkan Ia dilahirkan   pada tahun 1896 dan menghembuskan nafas terakhir pada usia 38 tahun iaitu pada tahun 1934. pada tahun 1896 dan menghembuskan nafas terakhir pada usia 38 tahun yaitu pada tahun 1934. Beliau adalah seorang ahli psikologi Russia yang mengamalkan fahaman Marxist. Beliau adalah seorang psikolog Rusia yang menerapkan paham Marxist. Vygotsky pernah berkhidmat sebagai guru Psikologi di kampung halamannya. Vygotsky pernah menjabat sebagai guru Psikologi di kampung halaman. Penyelidikan unggul beliau bertajuk “The Psychology of Art”. Penelitian unggul beliau berjudul “The Psychology of Art”. Berdasarkan penyelidikan ini, beliau telah memperolehi Ph. Berdasarkan penelitian ini, beliau telah memperoleh Ph. D. D. di dalam bidang Psikologi di dalam bidang Psikologi   di Institut Psikologi Moskow. di Institut Psikologi Moskow. Tetapi di sepanjang hayatnya, belaiau menghadapi kesukaran untuk menyerapkan teori-teori dalam idea-idea politik Russia (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004). Tetapi di dalam hidupnya, belaiau mengalami kesulitan untuk menyerapkan teori-teori dalam ide-ide politik Rusia (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004).

Mengikut Vygotsky, perkembangan kognitif individu berlaku dalam persekitaran sosiobudaya yang mempengaruhi pemikirannya. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif individu terjadi dalam lingkungan sosial-budaya yang mempengaruhi pemikirannya. Kebanyakan daripda kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa, guru, orang dewasa lain dan rakan sebayanya. Kebanyakan daripda keterampilan kognitif anak dihasilkan dari interaksi sosial anak-anak dengan orang tua, guru, orang dewasa lain dan rekan sebayanya. Menurut belau juga, bayi lahir dengan beberapa fungsi asas mental (elementary mental functions ) iaitu perhatian, sensasi, persepsi, dan memori yang kemudiannya berubah menerusi kontek dengan budaya kepada proses mental yang lebih rumit dikenali fungsi mental peringkat tinggi ( higher mental functions ) (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004). Menurut Belau juga, bayi lahir dengan beberapa fungsi dasar mental (elementary mental fungsi) yaitu perhatian, sensasi, persepsi, dan memori yang kemudian berubah melalui kontek dengan budaya pada proses mental yang lebih rumit dikenal fungsi mental tingkat tinggi (higher mental functions) (Ramlah jantan & Mahani Razali, 2004).

Pada peringkat awal, kebolehan kanak-kanak membentuk memori terhad oleh kekangan biologi. Pada tingkat awal, kemampuan anak-anak membentuk memori terbatas oleh kekangan biologi. Namun begitu, melalui budaya kanak-kanak dibekalkan dengan alat untuk membuat adaptasi dalam fungsi asas mental. Namun, melalui budaya anak-anak disediakan dengan alat untuk membuat adaptasi dalam fungsi dasar mental.

Contoh : Contoh:

Dalam masyarakat barat untuk mengigati sesuatu kanak-kanak dilatih untuk mencatat nota, sementara masyarakat Orang Asli (Senoi), untuk ingat semula jalan menghala kesesuatu tempat, kanak-kanak digalakkan untuk mencantas dahan-dahan pokok atau ikat tali pada pokok sebagai penanda laluan. Dalam masyarakat barat untuk mengigati sesuatu anak dilatih untuk mencatat, sementara masyarakat Aborigin (Senoi), untuk ingat kembali jalan menghadap kesesuatu tempat, anak-anak didorong untuk mencantas dahan-dahan pohon atau ikat tali pada pohon sebagai penanda jalan.

Jadi, setiap budaya memindahkan cara hidup kepada kanak-kanak melalui interaksi sosial termasuk strategi membuat memori atau cara menggunakan mental untuk berfikir. Jadi, setiap budaya mentransfer cara hidup kepada anak-anak melalui interaksi sosial termasuk strategi membuat memori atau cara menggunakan mental untuk berpikir. Oleh sebab setiap budaya memindahkan juga kepada kanak-kanak system kepercayaan dan nilai, bermakna setiap budaya juga membekalkan perkara yang perlu difikirkan oleh kanak-kanak. Karena setiap budaya mentransfer juga kepada anak-anak system kepercayaan dan nilai, berarti setiap budaya juga menyediakan hal yang harus dipikirkan oleh anak-anak.

Tema yang digunakan oleh teori Vygotsky ialah perkembangan kognitif individu berlaku dalam konteks sosial. Maka perkembangan kognitif termasuklah penguasaan tugas perkembangan yang telah ditetapkan oleh budaya atau masyarakat di mana mereka tinggal. Tema yang digunakan oleh teori Vygotsky adalah perkembangan kognitif individu terjadi dalam konteks sosial. Maka perkembangan kognitif termasuk penguasaan tugas perkembangan yang telah diatur oleh budaya atau masyarakat di mana mereka tinggal.

Menurut Vygotsky, zon perkembangan proximal (ZOPD) ialah jarak di antara tahap perkembangan sebenar yang ditentukan oleh penyelesaian masalah secara bersendiriana atau tahap perkembangan potensi yang dicapai melalui pengusaan ilmu di bawah bimbingan orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih berkemahiran. Menurut Vygotsky, zona perkembangan proximal (ZOPD) adalah jarak di antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang ditentukan oleh solusi masalah secara bersendiriana atau tingkat perkembangan potensi yang dicapai melalui pengusaan ilmu di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berkemahiran. Oleh itu, dengan menilai tahap kebolehan pelajar menguasai kemahiran secara bersendirian dan juga tahap kebolehan pelajar menguasai kemahiran dengan bantuan orang dewasa atau rakan sebaya Oleh itu, dengan menilai tingkat kemampuan siswa menguasai keterampilan secara sendirian dan juga tingkat kemampuan siswa menguasai keterampilan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya   yang lebih mahir, kita dapat memahami idea zon perkembangan proximal yang diutarakan oleh Vygotsky (Ramlah Jantan & yang lebih mahir, kita dapat memahami ide zona perkembangan proximal yang diutarakan oleh Vygotsky (Ramlah Jantan &   Mahani Razali, 2004). Mahani Razali, 2004).

ZON PERKEMBANGAN PROXIMAL ZON PERKEMBANGAN PROXIMAL

Zon ini juga dikenali sebagai ‘ zon peluang gerak balas maksimum’ (zone of maximum response opportunity) oleh Borich (1996). Zona ini juga dikenal sebagai ‘zona peluang respon maksimum’ (zone of maximum response opportunity) oleh Borich (1996). Contohnya di kalangan kanak-kanak yang baru mula membaca, andaikanlah kanak-kanak tersebut boleh membaca perkataan yang Misalnya di kalangan anak-anak yang baru mulai membaca, andaikanlah anak tersebut bisa membaca kata yang   terdiri daripada dua suku kata yang digabungkan (kv-kv) seperti perkataan ‘baba’, ‘susu’, ‘tata’, dan ‘kuku’. terdiri dari dua suku kata yang digabungkan (kv-kv) seperti kata ‘baba’, ‘susu’, ‘tata’, dan ‘kuku’. Dia belum boleh membaca perkataan yang menagndungi konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan (kvkvk) seperti ‘bakul’, ‘sukar’, ‘takar’, ‘pasar’ dan lain-lain. Dia belum bisa membaca kata yang menagndungi konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan (kvkvk) seperti ‘keranjang’, ‘sulit’, ‘takar’, ‘pasar’ dan lain-lain. Kemahiran pada peringkat ini hanya boleh dicapainya melalui bantuan orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. Keterampilan pada tingkat ini hanya bisa dicapainya melalui bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mahir. Seterusnya dia boleh maju dan boleh pula membaca perkataan yang mengandungi konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan (kvkvkvk) seperti perkataan ‘belajar’, ‘melakar’ atau ‘selamat’. Selanjutnya dia bisa maju dan bisa pula membaca kata yang mengandung konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan (kvkvkvk) seperti kata ‘belajar’, ‘melakar’ atau ‘selamat’. Jadi zon perkembangan proximal kanak-kanak tersebut berada di antara membaca perkataan mengandungi kvkv dengan perkataan mengandungi kvkvk. Jadi zona perkembangan proximal anak tersebut berada di antara membaca kata mengandung kvkv dengan kata mengandung kvkvk.

Kesimpulannya, zon ini di satu pihak mengandungi kemahiran atau kebolehan Kesimpulannya, zona ini di satu pihak mengandung keterampilan atau kemampuan   yang boleh dikuasai individu yang bisa dikuasai individu   sendiri dan di satu pihak ialah kemahiran yang perlu dikuasai dengan bantuan atau bimbingan orang yang lebih mahir. sendiri dan di satu pihak adalah keterampilan yang harus dikuasai dengan bantuan atau bimbingan orang yang lebih mahir.

‘Scaffolding’ makna asanya ialah kerangka besi dan kayu yang menyokong bangunan. ‘Scaffolding’ makna asanya adalah kerangka besi dan kayu yang mendukung bangunan. Scaffolding adalah bantuan/bimbingan, petunjuk, tatacara oleh orang dewasa Scaffolding adalah bantuan / bimbingan, petunjuk, pengaturan oleh orang dewasa   atau rakan yang lebih berpengetahuan dalam menguasai sesuatu kemahiran/ilmu. atau rekan yang lebih berpengetahuan dalam menguasai sesuatu keahlian / ilmu. Bantuan diberi lebih sesar di awal pembelajaran dan semakin berkurangan dan akhirnya tiada langsung sebab kanak-kanak telah boleh buat sendiri (Ramlah Jantan & Bantuan diberi lebih sesar di awal pembelajaran dan semakin berkurang dan akhirnya tidak langsung sebab anak-anak telah bisa buat sendiri (Ramlah Jantan &   Mahani Razali, 2004). Mahani Razali, 2004).

Menurut Vugotsky lagi, fikiran dan bahasa pada tahap permulaan, berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi , iaitu fikiran mula-mula berkembang tanpa bahasa dan bahasa mula-mula berkembang tanpa fikiran. Menurut Vugotsky lagi, pikiran dan bahasa pada tingkat awal, berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi, yaitu pikiran pertama berkembang tanpa bahasa dan bahasa pertama berkembang tanpa pikiran. Beliau menyarankan bahawa fikiran dan bahasa adalah berasingan sehingga kanak-kanak berumur hampir dua tahun. Ia menyarankan bahwa pikiran dan bahasa adalah terpisah sehingga anak-anak berumur hampir dua tahun. Ini disokong oleh pendapat Piaget yang menyatakan kanak-kanak satu dan dua tahun berada pada peringkat perkembangan kognitif deria motor mula memperolehi asas kemahiran berbahasa. Ini didukung oleh pendapat Piaget yang menyatakan anak-anak satu dan dua tahun berada di tingkat perkembangan kognitif indera motor mulai memperoleh dasar keterampilan berbahasa.

Fikiran dan bahasa kanak-kanak pula saling berhubung Pikiran dan bahasa anak-anak pula saling berhubungan   kait sejak berumur dua tahun, kanak-kanak mula mula mengembangkan kefahaman berbahasa dan menggunakan bahasa sebagai alat bantuan dalam membuat penaakulan. kait sejak berumur dua tahun, anak mulai mulai mengembangkan pemahaman berbahasa dan menggunakan bahasa sebagai alat bantuan dalam membuat pikiran. Menurut Vygotsky, kanak-kanak menguasai pertuturan Menurut Vygotsky, anak-anak menguasai suara   luaran dengan mula menggunakan satu perkataan, kemudian mula menggabungkan dua atau tiga perkataan dalam pertuturannya kemudian menggunakan ayat-ayat yang mudah kepada unsur-unsur ayat-ayat yang kompleks. eksternal dengan mulai menggunakan satu kata, kemudian mulai menggabungkan dua atau tiga kata dalam pertuturannya kemudian menggunakan ayat-ayat yang mudah ke unsur-unsur ayat-ayat yang kompleks. Akhirnya mereka akan bertutur dengan jelas menggunakan ayat-ayat tersebut. Akhirnya mereka akan berbicara dengan jelas menggunakan ayat-ayat tersebut. Ini bermakna kanak-kanak bertutur daripada satu bahagian (perkataan) kepada keseluruhan (ayat lengkap). Ini berarti anak-anak berbicara dari satu bagian (kata) ke seluruh (ayat lengkap). Daripada aspek semantik, kanak-kanak mula daripada keseluruhan makna sepenuh yang kompleks, kemudian menguasai unit-unit semantik yang berasingan seperti makna perkataan dan pemikiran yang menyeluruh kepada unit-unit. Dari aspek semantik, anak-anak mulai dari keseluruhan makna sepenuh yang kompleks, kemudian menguasai unit-unit semantik yang terpisah seperti makna kata dan pemikiran yang menyeluruh kepada unit-unit. Aspek semantic dan pertuturan luaran berkembang mengikut arah yang berlawanan (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004). Aspek semantic dan suara eksternal berkembang sesuai arah yang berlawanan (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004).

Teori Piaget telah dipersetjui oleh Vygotsky tentang pemikiran kanak-kanak pralinguistik diperlihatkan melalui tindakan dan perlakuan, tetapi tidak bersetuju dengan pernyataan Piaget tentang pemikiran dan bahasa bercantum dan kebanyakan non social . Teori Piaget telah dipersetjui oleh Vygotsky tentang pemikiran anak pralinguistik diperlihatkan melalui tindakan dan perlakuan, tetapi tidak setuju dengan pernyataan Piaget tentang pemikiran dan bahasa berkumpul dan kebanyakan non social. Ini disifatkan oleh piaget sebagai egosentrik. Ini dianggap oleh piaget sebagai egosentrik. Tetapi menurut Vygotsky pula, ianya menggambarkan perubahan pralinguistik kepada lisan. Tetapi menurut Vygotsky pula, ia menggambarkan perubahan pralinguistik kepada lisan. Menurut beliau lagi, kanak-kanak bercakap sendiri zaman prasekolah berlaku lebih kerap dalam menyelesaikan masalah mahu pun mendapatkan sesuatu matlamat yang difikirkan penting. Menurut beliau lagi, anak-anak berbicara sendiri zaman prasekolah terjadi lebih sering dalam menyelesaikan masalah maupun mendapatkan sesuatu tujuan yang dipikirkan penting. Sekiranya kanak-kanak tersebut berhadapan dengan masalah yang berat maka scenario bercakap sendiri akan berlaku secara dramatik. Jika anak-anak tersebut menghadapi masalah yang berat maka scenario berbicara sendiri akan terjadi secara dramatis.

Berdasarkan kajian beliau, Vygotsky Berdasarkan penelitian beliau, Vygotsky   berpendapat bahawa pertuturan egosentrik adalah satu cara menyatakan fikiran ayau ingatan yang berkembang dan cara meluahkan perasaan dalaman. berpendapat bahwa suara egosentrik adalah satu cara menyatakan pikiran ayau memori yang berkembang dan cara meluahkan perasaan internal. Pemerhatian beliau ke atas persamaan di antara pertuturan egosentrik oleh kanak-kanak prasekolah dan pertuturan dalam proses pemikiran senyap kanak-kanak yang lebih tua dan pertuturan dalaman orang dewasa meyakinkan Vygotsky bahawa Piaget telah tersalah tafsir kepentingan pertuturan egosentrik. Pengamatan beliau ke atas persamaan di antara suara egosentrik oleh anak-anak prasekolah dan suara dalam proses pemikiran senyap anak-anak yang lebih tua dan suara internal orang dewasa meyakinkan Vygotsky bahwa Piaget telah salah tafsir kepentingan suara egosentrik. Vygotsky menyatakan bahawa persamaan dalam penggunaan percakapan peribadi dalam tiga golongan subjek kajiannya menyokong andaian bahawa apabila pertuturan egosentrik hilang dari pandangan, ia tidak lenyap begitu sahaja tetapi bertukar menjadi ‘percakapan dalaman’ (inner speech ) (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004). Vygotsky menyatakan bahwa persamaan dalam penggunaan percakapan pribadi dalam tiga golongan subjek penelitiannya mendukung asumsi bahwa saat suara egosentrik hilang dari pandangan, ia tidak lenyap begitu saja tetapi berubah menjadi ‘percakapan internal’ (inner speech) (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004).

ARNOLD LUCIUS GESELL (1880-1961) Arnold Lucius GESELL (1880-1961)

Arnold Lucius Gesell (1880-1961),dalam Ramlah Jantan & Mahani Razali (2004) pula mengatakan bahawa baka atau keturunan merupakan penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama yang menentukan proses pembelajaran. Arnold Lucius Gesell (1880-1961), dalam Ramlah Jantan & Mahani Razali (2004) mengatakan bahwa baka atau keturunan merupakan penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fisik adalah faktor utama yang menentukan proses pembelajaran. Menurut pandangan beliau dalam teori kematangan Arnold Gesell, kanak-kanak sejak lahir hingga 5 tahun mengalami masa perkembangan yang lancar iaitu terbahagi kepada lima peringkat mengikut tahun. Menurut pandangan beliau dalam teori kematangan Arnold Gesell, anak-anak sejak lahir sampai 5 tahun mengalami masa perkembangan yang lancar yaitu dibagi menjadi lima tingkat sesuai tahun. Tahun pertama semasa berumur 1 bulan, tangisan bayi adalah berbeza mengikut kehendak yang berlainan. Tahun pertama saat berumur 1 bulan, tangisan bayi adalah berbeda sesuai kehendak yang berbeda. Semasa umur Saat umur   4 bulan mata bayi dapat bergerak mengikut objek yang dilihat. 4 bulan mata bayi dapat bergerak sesuai obyek yang dilihat. Semasa berumur 6 bulan bayi sudah dapat menggenggam objek yang mudah seperti jari ibunya. Saat berumur 6 bulan bayi sudah dapat menggenggam objek yang mudah seperti jari ibunya. Pada usia 7 bulan kanak-kanak sudah dapat duduk Pada usia 7 bulan anak sudah dapat duduk   dan merangkak dan merangkak   dan pada umur 1 tahun kanak-kanak dapat berdiri dengan berpaut pada objek sebagai sokongan. dan pada umur 1 tahun anak-anak dapat berdiri dengan berpaut pada objek sebagai dukungan. Setelah masuk umur 1 hingga 2 tahun kanak-kanak sudah dapat berjalan dengan batuan sehingga mencapai usia 2 tahun dan mampu berjalan sendiri. Setelah masuk umur 1 sampai 2 tahun anak sudah dapat berjalan dengan batuan sehingga mencapai usia 2 tahun dan mampu berjalan sendiri. Dalam usia ini kanak-kanak sudah dapat memahami istilah tertentu seperti “jangan”. Dalam usia ini anak sudah dapat memahami istilah tertentu seperti “jangan”.

Pada peringkat umur 5 hingga 6 tahun akan berlaku transisi kepada perkembangan kanak-kanak iaitu keperluan untuk bersekolah, mengenali rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan-peraturan yang wujud. Pada usia 5 sampai 6 tahun akan terjadi transisi pada perkembangan anak-anak yaitu kebutuhan untuk bersekolah, mengenali rekan sebaya dan modifikasi pada peraturan-peraturan yang ada. Semasa umur 7 hingga 10 tahun, merupakan masa penyatuan dimana kanak-kanak akan menyesuaikan diri dengan zaman kanak-kanak dan penyesuaian kepada alam persekolahan (Ramlah Jantan & Mahani Razali 2004). Saat umur 7 sampai 10 tahun, merupakan masa penyatuan dimana anak-anak akan beradaptasi dengan zaman anak-anak dan penyesuaian kepada dunia sekolah (Ramlah Jantan & Mahani Razali 2004).

ALBERT BANDURA Albert bandura

Menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri (kognitif) dan persekitaran. Menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri (kognitif) dan lingkungan. Bagi menjelaskan pandangan ini, beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan, dalam teori ini beliau telah menjalankan kajian bersama Walter (1963) ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton orang dewasa memukul, mengetuk dengan tukul besi dan menumbuk sambil menjerit-jerit ‘sockeroo’dalam video. Untuk menjelaskan pandangan ini, ia mengemukakan teori pembelajaran peniruan, dalam teori ini ia telah melakukan penelitian bersama Walter (1963) ke atas efek perlakuan anak-anak saat mereka menonton orang dewasa memukul, mengetuk dengan palu besi dan meninju sambil menjerit-jerit ‘sockeroo ‘dalam video. Setelah menonton video kanak-kanak ini diarah bermain di bilik permainan dan terdapat patung seperti yang ditayangkan dalam video. Setelah menonton video anak-anak ini diperintahkan bermain di kamar permainan dan ada patung seperti yang ditayangkan dalam video. Setelah kanak-kanak tersebut melihat patung tersebut, mereka meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam video (Ramlah Jantan & Mahani Razali 2004). Setelah anak-anak tersebut melihat patung tersebut, mereka meniru aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam video (Ramlah Jantan & Mahani Razali 2004).

Berdasarkan teori ini terdapat beberapa cara peniruan iaitu meniru secara langsung. Berdasarkan teori ini ada beberapa cara peniruan yaitu meniru secara langsung. Contohnya guru membuat demostrasi cara membuat kapal terbang kertas Misalnya guru membuat demostrasi cara membuat pesawat kertas   dan pelajar meniru secara langsung. dan siswa meniru secara langsung. Seterusnya proses peniruan Selanjutnya proses peniruan   melalui sekatlakuan dan taksekatlaku. melalui sekatlakuan dan taksekatlaku. Contohnya kanak-kanak meniru perlakuan bersorak di padang, jadi perlakuan bersorak merupakan taksekatlakuan di padang. Misalnya anak-anak meniru perilaku bersorak di padang, jadi perlakuan bersorak merupakan taksekatlakuan di padang. Keadaan sebaliknya jika kanak-kanak bersorak di dalam kelas semasa guru mengajar, semestinya guru akan memarahi dan memberi tahu perlakuan yang dilakukan tidak dibenarkan dalam keadaan tersebut, jadi perlakuan tersebut menjadi sekatlakuan dalam situasi tersebut. Kondisi sebaliknya jika anak-anak bersorak di dalam kelas saat guru mengajar, selalu guru akan memarahi dan memberi tahu tindakan yang dilakukan tidak diizinkan dalam kondisi tersebut, jadi perlakuan tersebut menjadi sekatlakuan dalam situasi tersebut. Proses peniruan yang seterusnya ialah elisitasi. Proses peniruan yang berikutnya adalah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain. Proses ini timbul ketika seseorang melihat perubahan pada orang lain. Contohnya seorang kanan-kanak melihat rakannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri kanak-kanak tersebut untuk melukis bunga. Misalnya seorang kanan-anak melihat temannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri anak tersebut untuk melukis bunga. Oleh itu, peniruan berlaku apabila kanak-kanak tersebut melihat rakanya melukis bunga (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004). Oleh itu, peniruan terjadi ketika anak-anak tersebut melihat rakanya melukis bunga (Ramlah Jantan & Mahani Razali, 2004).

Perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut pandangan pemikir islam yang terkenal pada abad ke-14 iaitu Ibnu Khaldun perkembangan kanak-kanak hendaklah diasuh dari perkara yang mudah kepada perkara yang lebih susah iaitu mengikut peringkat-peringkat dan kanak-kanak hendaklah diberikan dengan contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Perkembangan kognitif anak menurut pandangan pemikir islam yang terkenal pada abad ke-14 yaitu Ibnu Khaldun perkembangan anak-anak harus diasuh dari hal yang mudah ke hal yang lebih susah yaitu menurut tingkat-tingkat dan anak-anak harus diberikan dengan contoh-contoh yang beton yang bisa dipahami melalui pancaindera. Menrut Ibnu Khaldun, kanak-kanak hendaklah diajar atau dibentuk Menrut Ibnu Khaldun, anak-anak harus diajarkan atau dibentuk   dengan lemah lembut dan bukanya dengan kekerasan. dengan lemah lembut dan bukanya dengan kekerasan. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa kanak-kanak tidak boleh dibebankan dengan perkara-perkara yang di luar kemampuan mereka. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa anak-anak tidak bisa dibebankan dengan hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak mahu belajar dan mencerca pengajaran yang disampaikan (Nadira Anis Syarina Hamidi,Nur Fatiha Azam & Nur Hazwani Hamzah 2009). Hal ini akan menyebabkan anak tidak mau belajar dan mencerca pengajaran yang disampaikan (Nadira Anis syarina Hamidi, Nur Fatiha Azam & Nur Hazwani Hamzah 2009).

ROBERT M.GAGNE ROBERT M. Gagne

Menurut Menurut   Robert M.Gagne, dalam Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abd Aziz Abd Shukor (2008), teori psikologi kognitif berbeza dengan teori pembelajaran behaviuris. Robert M. Gagne, dalam Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abd Aziz Abd Shukor (2008), teori psikologi kognitif berbeda dengan teori pembelajaran behaviuris. Ahli-ahli rasionalis yang berpegang kepada teori ini memandang pembelajaran sebagai satu proses pemikiran. Anggota rasionalis yang berpegang kepada teori ini memandang pembelajaran sebagai satu proses pemikiran. Mereka menekankan proses-proses dalaman yang berlaku kepada otak manusia. Mereka menekankan proses-proses internal yang terjadi pada otak manusia. Perubahan-perubahan tingkah laku atau yang disebut sebagai pembelajaran itu hanyalah suatu refleksi perubahan dalaman. Perubahan-perubahan tingkah laku atau yang disebut sebagai pembelajaran itu hanyalah suatu refleksi perubahan internal. Antara ahli psikologi yang bermazhabkan teori kognitif ini adalah Robert M.Gagne. Antara psikolog yang bermazhabkan teori kognitif ini adalah Robert M. Gagne.

Robert M.Gagne telah mengemukakan lapan fasa yang melibatkan proses pembelajaran. Robert M. Gagne mengemukakan delapan fase yang melibatkan proses pembelajaran. Fasa-fasa tersebut adalah fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa pemerolehan, fasa penahanan, fasa mengingat kembali, fasa generalisasi, fasa perlakuan dan fasa maklum balas (Suppiah Nachiappan,Ramlah Jantan & Abd Aziz Abd Shukor 2008), Fase-fase tersebut adalah fase motivasi, fase pemahaman, fase akuisisi, fase penahanan, fase mengingat kembali, fase generalisasi, fase perlakuan dan fase masukan (Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abd Aziz Abd Shukor 2008),

1) 1)     Fasa motivasi. Fase motivasi.

Motivasi merupakan suatu dorongan semula jadi yang wujud dalam diri manusia. Motivasi merupakan suatu dorongan alami yang ada dalam diri manusia. Ia mendorong individu melakukan sesuatu bagi mencapai sesuatu tujuan tertentu yang dapat memberikan kepuasa kepadanya. Ia mendorong individu melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang dapat memberikan kepuasa kepadanya. Motivasi seperti ini biasanya menjadikan manusia maju dan berkembang. Motivasi seperti ini biasanya menjadikan manusia maju dan berkembang. Motivasi kerap dikaitkan dengan jangkaan atau harapan tertentu. Motivasi sering dikaitkan dengan harapan atau harapan tertentu. Lazimnya, motivasi akan menjadi lebih berkesan dan lebih mudah digunakan apabila wujudnya jangkaan dan harapan. Biasanya, motivasi akan menjadi lebih efektif dan lebih mudah digunakan ketika adanya harapan dan harapan.

2) 2)     Fasa kefahaman. Fase pemahaman.

Dalam fasa ini, individu perlu didorong untuk memberikan perhatian kepada apa yang sedang dialami dan dipelajari. Dalam fase ini, individu harus didorong untuk memperhatikan apa yang sedang dialami dan dipelajari. Dalam hal ini, ia harus dapat memberikan tumpuan kepada sesuatu aspek atau peristiwa dan dapat pula memilih apa yang dilihat dan dirasainya itu secara berkesan. Dalam hal ini, ia harus dapat memberikan fokus kepada sesuatu aspek atau peristiwa dan dapat pula memilih apa yang dilihat dan dirasainya itu secara efektif. Untuk memastikan pemerhatiannya dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan sempurna, individu tersebut harus mempunyai kebolehan untuk mendiskriminasikan persepsinya. Untuk memastikan pengamatannya dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan sempurna, individu tersebut harus memiliki kemampuan untuk mendiskriminasikan persepsinya. Individu itu harus berupaya membezakan sesuatu secara berkesan, walaupun yang dibezakannya hampir-hampir serupa. Individu itu harus bisa membedakan sesuatu secara efektif, meskipun yang dibezakannya hampir-hampir serupa.

3) 3)     Fasa pemerolehan. Fase akuisisi.

Fasa pemerolehan adalah segmen yang menyimpan segala ransangan yang telah dikodkan dalam stor jangka pendek. Fase akuisisi adalah segmen yang menyimpan segala rangsangan yang telah disesuaikan dalam gudang jangka pendek. Biasanya terdapat juga rangsangan-rangsangan yang telah dikodkan, dipanjangkan ke dalam stor ingatan jangka panjang. Biasanya ada juga rangsangan-rangsangan yang telah disesuaikan, dipanjangkan ke dalam gudang memori jangka panjang. Kod-kod seperti itu boleh disimpan lebih lama dan dikeluarkan semula pada masa hadapan apabila diperlukan. Kode-kode seperti itu bisa disimpan lebih lama dan dikeluarkan kembali pada masa depan bila diperlukan.

4) 4)     Fasa penahanan Fase penahanan

Fasa penahanan adalah bahagian yang berkeupayaan menerima dan menyimpan sebanyak mana maklumat atau data yang diperoleh. Fase penahanan adalah bagian yang mampu memimpin rakyatnya menerima dan menyimpan sebanyak informasi atau data yang diperoleh. Kita tidak banyak mengetahui tentang stor ingatan jangka panjang dan kemampuannya menerima dan menyimpan maklumat. Kita tidak banyak mengetahui tentang gudang memori jangka panjang dan kemampuannya menerima dan menyimpan informasi. Kita tidak mengetahui had atau batasan kemampuannya, seperti mana yang dapat dilakukan oleh sebuah komputer. Kita tidak mengetahui batas atau batasan kemampuannya, seperti mana yang dapat dilakukan oleh sebuah komputer. Walau bagaimanapun, kita tidak perlu bimbang tentang belajar secara berlebihan kerana tidak pernah didengar sebelum ini stor ingatan jangka panjang seseorang mengalami muatan yang berlebihan. Namun, kita tidak perlu khawatir tentang belajar secara berlebihan karena tidak pernah didengar sebelum ini gudang memori jangka panjang seseorang mengalami muatan yang berlebihan.

5) 5)     Fasa mengingat kembali Fase mengingat kembali

Bahagian ini melibatkan keupayaan mencari dan mengingat semula data-data yang telah tersimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Bagian ini melibatkan kemampuan menemukan dan mengingat kembali data-data yang telah tersimpan dalam gudang ingatan jangka panjang. Pengalaman-pengalaman yang telah dikodkan boleh dikeluarkan semula melalui sesuatu ransangan, sama ada dari luar atau dalam. Pengalaman-pengalaman yang telah disesuaikan dapat dikeluarkan kembali melalui suatu rangsangan, apakah dari luar atau dalam. Isyarat-isyarat tertentu dari luar atau dalam itu boleh menyebabkan individu menghasilkan gerak balas tertentu. Sinyal-sinyal tertentu dari luar atau dalam itu bisa menyebabkan individu menghasilkan respon tertentu. Ini bermakna sebarang maklumat atau data yang telah dikodkan dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa jika keadaan mengizinkan. Ini berarti informasi atau data yang telah disesuaikan dan disimpan dalam gudang memori jangka panjang bisa dikeluarkan setiap waktu jika kondisi mengizinkan.

6) 6)     Fasa generalisasi. Fase generalisasi.

Generalisasi dalam konteks ini adalah keupayaan menggunakan pembelajaran yang tersimpan dalam stor ingatan jangka panjang untuk keadaan atau konteks yang seakan-akan serupa, atau yang boleh dipersepsikan sebagai seakan-akan sama. Generalisasi dalam konteks ini adalah kemampuan menggunakan pembelajaran yang tersimpan dalam gudang ingatan jangka panjang untuk kondisi atau konteks yang seakan-akan serupa, atau yang dapat dipersepsikan sebagai seakan-akan sama. Dalam hal ini, pembelajran boleh dipindahkan daripada keadaan khusus kepada keadaan umum melalui generalisasi tersebut. Dalam hal ini, pembelajran dapat ditransfer dari kondisi khusus pada kondisi umum melalui generalisasi tersebut.

7) 7)     Fasa perlakuan. Fase perlakuan.

Fasa ini menggambarkan keupayaan pelajar setelah berlakunya sesuatu pembelajaran. Fase ini menggambarkan kemampuan siswa setelah terjadinya sesuatu pembelajaran. Biasanya, kadar keupayaan belajar dan tahap pembelajaran dapat diketahui melalui tingkah laku yang dicerminkan daripada kadar pembelajaran yang diperoleh. Biasanya, penilaian kemampuan belajar dan tingkat pembelajaran dapat diketahui melalui tingkah laku yang dicerminkan dari nilai pembelajaran yang diperoleh. Dengan perkataan lain, prestasi pelajar dapat diukur dengan mudah dan ini dapat dilakukan dengan pelbagai cara, umpamanya dengan menggunakan penilaian norma, criteria atau lain-lain cara pengukuran. Dengan kata lain, prestasi siswa dapat diukur dengan mudah dan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan penilaian norma, criteria atau lain-lain cara pengukuran. Dengan melihat pencapaian mereka, prestasi pelajar dari segi keberkesanan pembelajaran mereka dapat ditentukan. Dengan melihat pencapaian mereka, prestasi siswa dari segi efektivitas pembelajaran mereka dapat ditentukan.

8) 8)     Fasa maklum balas. Fase masukan.

Maklum balas adalah pengetahuan yang menunjukkan prestasi seseorang sesudah melalui proses pembelajaran. Tanggapan adalah pengetahuan yang menunjukkan prestasi seseorang sesudah melalui proses pembelajaran. Maklum balas seperti ini tidak sahaja menjadi pengukur kepada prestasi seseorang pelajar. Tanggapan seperti ini tidak saja menjadi pengukur kinerja seseorang pelajar. Tetapi juga berfungsi sebagai peneguh yang menentukan darjah kepuasan yang dirasai oleh individu tersebut. Tetapi juga berfungsi sebagai peneguh yang menentukan derajat kepuasan yang dirasakan oleh individu tersebut. Peneguhan ini penting kerana jangkaan individu terhadap proses pembelajaran mereka dapat ditentukan oleh hasil yang dicapai. Peneguhan ini penting karena harapan individu terhadap proses pembelajaran mereka dapat ditentukan oleh hasil yang dicapai.

ROZIETA SHAARI (2006) ROZIETA SHAARI (2006)

Mengikut pendapat Rozieta Shaari (2006) dalam jasmin 2006, pakar dalam bidang perkembangan kanak-kanak dan keibubapaan, di dalam dunia anak-anak kecil (6 tahun ke bawah), berkhayal memang merupakan sesuatu yang penting. Menurut pendapat Rozieta Shaari (2006) dalam jasmin 2006, ahli perkembangan anak dan keibubapaan, di dalam dunia anak-anak kecil (6 tahun ke bawah), berkhayal memang merupakan sesuatu yang penting. Pada usia begini, lazimnya mereka belum lagi dapat membezakan realiti dengan khayalan. Pada usia begini, biasanya mereka belum lagi dapat membedakan realitas dengan khayalan. Keupayaan berkhayal ini membolehkan mereka membina kreativiti mereka. Kemampuan berkhayal ini memungkinkan mereka membangun kreativitas mereka. Di sinilah cerita-cerita dongeng dan khayalan menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Di sinilah cerita-cerita dongeng dan khayalan menjadi sesuatu yang penting untuk mereka. Amat menyedihkan jika ibu bapa menghalang anak-anak mereka daripada berkhayal. Amat menyedihkan jika orang tua mencegah anak-anak mereka dari berkhayal. Mereka sering mengaitkan kelakuan berkhayal ini sebagai suatu aktiviti sia-sia. Mereka mengasosiasikan perilaku berkhayal ini sebagai suatu aktivitas sia-sia.

Melalui cerita-cerita, kanak-kanak belajar tentang kemahiran berfikir. Melalui cerita-cerita, anak-anak belajar tentang keterampilan berpikir. Mereka juga belajar menyelami perasaan watak-watak di dalam cerita itu. Mereka juga belajar menyelami perasaan karakter-karakter di dalam cerita itu. Contohnya cerita Cinderella mengajar kanak-kanak tentang keburukan berkelakuan sombong dan bongkak seperti kakak dan emak tiri Cinderella. Misalnya cerita Cinderella mengajar anak-anak tentang keburukan berkelakuan sombong dan bongkak seperti kakak dan emak tiri Cinderella. Mereka juga dapat melihat kemuliaan hati Cinderella memaafkan orang yang telah menderanya. Mereka juga dapat melihat kemuliaan hati Cinderella memaafkan orang yang telah menderanya. Ibu bapa yang bijak menggunakan pengajaran di dalam cerita-cerita sebegini membantu membentuk nilai murni di dalam diri seseorang kanakkanak. Orangtua yang bijak menggunakan pengajaran di dalam cerita-cerita seperti ini membantu membentuk nilai murni di dalam diri seseorang kanakkanak. Ini menambah kemahiran EQ ( Emotional Quotient ) mereka. Ini menambahkan keterampilan EQ (Emotional Quotient) mereka. Jika pada usia lapan tahun ke atas, seseorang kanak-kanak masih tidak biasa dibacakan cerita atau mendengarcerita daripada ibu bapa atau penjaga mereka, maka kita akan mendapati bahawa terdapat kekurangan pada daya berfikir mereka. Jika pada usia delapan tahun ke atas, seseorang anak masih tidak biasa dibacakan cerita atau mendengarcerita dari orang tua atau pengasuhnya, maka kita akan menemukan bahwa ada kekurangan pada daya berpikir mereka. Ya, walaupun nampak remeh, sebenarnya cerita-cerita yang didengar oleh seseorang kanak-kanak membantu merangsang daya berfikir mereka. Ya, meskipun nampak remeh, sebenarnya cerita-cerita yang didengar oleh seseorang anak membantu merangsang daya berpikir mereka. Mereka akan bertanya itu dan ini. Mereka akan bertanya itu dan ini. Mereka akan bertanya makna perkataan- perkataan yang tidak difahami oleh mereka. Mereka akan bertanya makna kata-kata yang tidak dipahami oleh mereka. Ini meluaskan perbendaharaan kata mereka. Ini memperluas perbendaharaan kata mereka. Tidak payah menunggu sehingga memasuki sekolah, baru mereka belajar tentang perbendaharaan kata ( Jasmin Tidak payah menunggu sampai memasuki sekolah, baru mereka belajar tentang perbendaharaan kata (Jasmin   2006). 2006).

DR ANNAH REBECCA P VALMORES DR Annah REBECCA P VALMORES

Perunding Pembangunan Perlakuan Pediatrik, Universiti Xavier, Filipina, Dr Annah Rebecca P Valmores dalam Perati ( 2007), mengatakan kanak-kanak mengalami perkembangan paling pesat dalam tiga tahun pertama kehidupan mereka. Konsultan Pengembangan Perlakuan Pediatrik, Universitas Xavier, Filipina, Dr Annah Rebecca P Valmores dalam perati (2007), mengatakan anak-anak mengalami perkembangan paling pesat dalam tiga tahun pertama kehidupan mereka. Pada usia tiga tahun, hampir 90 peratus otak kanak-kanak terbentuk dan ini sebabnya mereka perlu diberi pendidikan seawal mungkin. Pada usia tiga tahun, hampir 90 persen otak anak terbentuk dan ini sebabnya mereka perlu diberi pendidikan sedini mungkin. Penyelidik percaya otak kanak-kanak mempunyai paling banyak rangsangan pada usia dua tahun dan jumlah ini kekal hinggalah umur mereka mencecah 10 atau 11 tahun. Peneliti percaya otak anak-anak memiliki paling banyak rangsangan pada usia dua tahun dan jumlah ini tetap sampai umur mereka mencapai 10 atau 11 tahun. Kajian itu menguatkan lagi keyakinan penyelidik bahawa kanak-kanak mempunyai potensi paling besar untuk belajar banyak perkara pada awal kehidupan. Penelitian itu menguatkan lagi keyakinan peneliti bahwa anak-anak memiliki potensi paling besar untuk belajar banyak hal pada awal kehidupan.
Menurut Dr Annah Rebecca P Valmores , secara umumnya bentuk perkembangan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Menurut Dr Annah Rebecca P Valmores, umumnya bentuk perkembangan anak-anak dibagi menjadi beberapa kategori. Walaupun penguasaan kemahiran bayi berlaku pada kadar berbeza, ibu bapa tidak perlu terlalu risau selagi ia masih dalam tempoh normal. Meskipun penguasaan keterampilan bayi terjadi pada tingkat berbeda, orang tua tidak perlu terlalu risau selagi ia masih dalam masa normal. Namun, ramai ibu bapa dan penjaga tidak sedar sikap memanjakan anak atau memberi terlalu banyak bantuan boleh melengahkan proses perkembangan bayi. Namun, banyak orang tua dan penjaga tidak sadar sikap memanjakan anak atau memberi terlalu banyak bantuan bisa melengahkan proses perkembangan bayi. Bantuan yang diberikan sebagai tanda kasih sayang itu sebenarnya boleh menyekat peluang kanak-kanak untuk mencuba atau meneroka sendiri dunia baru mereka ( Perati Bantuan yang diberikan sebagai tanda kasih sayang itu sebenarnya bisa membatasi peluang anak untuk mencoba atau mengeksplorasi sendiri dunia baru mereka (perati   2007). 2007).

Antara contoh bantuan paling lazim ialah menyuapkan makanan atau membantu mereka mengambil barang, sedangkan pada umur tertentu mereka mampu melakukannya sendiri. Antara contoh bantuan paling umum adalah menyuapkan makanan atau membantu mereka mengambil barang, sedangkan pada umur tertentu mereka mampu melakukannya sendiri. Pada umur ini, tentu saja ibu bapa tidak boleh mengharapkan mereka makan dengan tertib. Pada umur ini, tentu saja orang tua tidak bisa mengharapkan mereka makan dengan tertib. Jika dibiarkan makan sendiri, pasti lebih banyak makanan jatuh ke lantai daripada masuk ke mulut. Jika dibiarkan makan sendiri, pasti lebih banyak makanan jatuh ke lantai dari Akses mulut. Ketidaksanggupan ibu bapa mengemas dan membersihkan ruang makan menjadi halangan kepada proses pembelajaran serta perkembangan pergerakan anak. Ketidaksanggupan orangtua mengemas dan membersihkan ruang makan menjadi hambatan bagi proses pembelajaran dan perkembangan gerakan anak. Malah, penggunaan alat bantuan berjalan beroda (walker) sebenarnya juga tidak baik untuk kanak-kanak. Malah, petunjuk alat bantuan berjalan beroda (walker) sebenarnya juga tidak baik untuk anak-anak. Ia tidak mempunyai banyak manfaat, malah boleh melewatkan proses anak belajar berjalan. Ia tidak memiliki banyak manfaat, malah bisa melewatkan proses anak belajar berjalan. Persatuan Pediatrik Amerika juga mengesahkan ia tidak bermanfaat serta berbahaya. Asosiasi Pediatrik Amerika juga mengkonfirmasi ia tidak akan serta berbahaya.

Selain itu, Dr Annah Rebecca P Valmores mengatakan bayi juga tiada kebolehan mengawal emosi mereka, tetapi ia boleh diajar. Selain itu, Dr Annah Rebecca P Valmores mengatakan bayi ini tidak kemampuan mengontrol emosi mereka, tetapi ia bisa diajarkan. Apabila bayi menangis, itu tandanya mereka perlukan bantuan anda dan sentuhan boleh menenangkan perasaan atau ketidakselesaan dialami ( Perati Bila bayi menangis, itu tandanya mereka memerlukan bantuan Anda dan sentuhan bisa menenangkan perasaan atau ketidaknyamanan dialami (perati   2007). 2007).
Banyak kajian mendapati bayi berasa lebih tenteram jika diperdengarkan alunan muzik, terutama susunan muzik kompleks seperti lagu klasik. Banyak penelitian menemukan bayi merasa lebih tenteram jika diperdengarkan alunan musik, terutama susunan musik rumit seperti lagu klasik. Malah, penyelidik mendapati kanak-kanak yang belajar muzik mempunyai keupayaan lebih baik untuk mempelajari matematik. Malah, peneliti menemukan anak-anak yang belajar musik memiliki kemampuan lebih baik untuk mempelajari matematika.

Bagaimanapun, Dr Velmores tidak menyarankan ibu bapa mendedahkan anak kepada muzik kartun, terutama jika ia mempunyai unsur keganasan. Namun, Dr Velmores tidak menyarankan orang tua mengungkapkan anak ke musik kartun, terutama jika ia memiliki unsur kekerasan. Malah, waktu menonton televisyen (terutama rancangan kartun) perlu dihadkan kepada dua jam sehari saja. Malah, waktu menonton televisi (terutama acara kartun) harus dibatasi pada dua jam sehari saja.   Ini kerana kanak-kanak yang terlalu banyak menonton televisyen didapati menunjukkan perlakuan hiperaktif dan mempunyai daya tumpuan pendek (Perati 2007). Ini karena anak-anak yang terlalu banyak menonton televisi tersedia menunjukkan perlakuan hiperaktif dan mendambakan tumpuan pendek (perati 2007).

WILLS (1965) Wills (1965)

Manakala dalam perkembangan kognitif kanak-kanak buta, Wills (1965) memberikan pendapat dengan menyertakan tujuh contoh untuk menjelaskan berkenaan dengan masalah yang wujud dari perspektif psikoanaltik. Sedangkan dalam perkembangan kognitif anak-anak buta, Wills (1965) memberikan pendapat dengan menyertakan tujuh contoh untuk menjelaskan tentang masalah yang ada dari perspektif psikoanaltik. Diantaranya ialah, kanak-kanak cacat penglihatan mempunyai lebih kebimbangan mengenai fantasi dan sukar membezakan fantasi dan keadaan realiti, sukar untuk mengumpul dan membandingkan pengalaman yang berbeza tentang sesuatu situasi atau kejadian, lemah dalam memenuhi konsep yang secukupnya, mencari arah atau punca berpandukan gema, perlu mengambil masa yang panjang untuk memahami objek dengan mengaitkannya dengan anggota badan mereka, bersifat animism, dan lebih gemar melahirkan perasaan kepada objek-objek yang inanimate. Diantaranya adalah, anak-anak buta memiliki lebih kekhawatiran tentang fantasi dan sulit membedakan fantasi dan kondisi realitas, sulit untuk mengumpulkan dan membandingkan pengalaman yang berbeda tentang sesuatu situasi atau kejadian, lemah dalam memenuhi konsep yang cukup, menemukan arah atau penyebab berdasarkan gema, perlu mengambil waktu yang panjang untuk memahami objek dengan mengaitkannya dengan anggota badan mereka, bersifat animism, dan lebih suka melahirkan perasaan ke objek-objek yang inanimate. Pendapat ini disokong oleh Slavin (2003) yang mengutarakan perihal psikologi kanak-kanak yang mempunyai perkaitan dengan tahap perkembangan kognitif kanak-kanak cacat penglihatan (Md.Khairul 2008). Pendapat ini didukung oleh Slavin (2003) yang mengutarakan perihal psikologi anak yang memiliki hubungan dengan tingkat perkembangan kognitif anak-anak buta (Md.Khairul 2008).

KESIMPULAN KESIMPULAN

Perkembangan adalah sesuatu aspek perubahan yang dialami oleh individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. Perkembangan adalah sesuatu aspek perubahan yang dialami oleh individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. Perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan menerusi peringkat-peringkat kematangan yang tertentu. Perubahan tingkah laku terjadi dalam kondisi yang berkelanjutan dan melalui tingkat-tingkat kematangan tertentu. Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan yang menuju ke arah tertentu serta di jangkakan. Tingkat-tingkat perkembangan membawa perubahan yang menuju ke arah tertentu dan di harapkan.

Perkembangan juga turut dipengaruhi oleh baka dan juga persekitaran.Baka menetukan had perkembangan manakala persekitaran akan membantu individu mencapai perkembangan yang optimum. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh baka dan juga persekitaran.Baka menentukan batas perkembangan sedangkan lingkungan akan membantu individu mencapai perkembangan yang optimal.

Perkembangan adalah satu bahagian yang saling berhubung antara satu sama lain iaitu wujud pertalian yang nyata antara perkembangan jasmani dan perkembangan kognitif manusia. Perkembangan adalah satu bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain yaitu ada hubungan yang nyata antara perkembangan jasmani dan perkembangan kognitif manusia. Corak perkembangan berbeza-beza di mana semua kanak-kanak mencapai titik yang sama pada umur yang sama. Corak perkembangan berbeda di mana semua anak-anak mencapai titik yang sama pada umur yang sama. Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkat belum lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya. Perkembangan terjadi menurut tingkat yaitu tingkat belum lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan seterusnya.

BIBLIOGRAFI BIBLIOGRAFI

Asmah Bee Mohd Noor, 2000. Psikologi Perkembangan . Asmah Bee Mohd Noor, 2000. Psikologi Perkembangan. Bangi: Pusat Pengajian Jakarta: Pusat Studi

Jarak Jauh Universiti Kebangsaan Malaysia. Jarak Jauh Universitas Kebangsaan Malaysia.

Asmawati Desa, 2004. Psikologi Untuk Golongan Professional. Kuala Lumpur: Asmawati Desa, 2004. Psikologi Untuk Golongan Professional. Jakarta:     McGraw-Hill McGraw-Hill

Jasmin, 2006. Jasmin, 2006.   AYAH DAN IBU . AYAH DAN IBU. Diperoleh daripada Diperoleh dari  http://www.mindcat.com/misc/july_ibuayah.pdf , 2009. http://www.mindcat.com/misc/july_ibuayah.pdf, 2009.

Kamaruddin Haji Hussin, 1996. Sekolah dan perkembangan Kanak-kanak . Kamaruddin Haji Hussin, 1996. Sekolah dan perkembangan anak. Kuala Kuala           Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd PT

Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar Abdul Aziz, 2004. Pedagogi Asas Pendidikan . Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar Abdul Aziz, 2004. Pedagogi Dasar Pendidikan.   Kuala Lumpur : Kayazano Enterprise. Jakarta: Kayazano Enterprise.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s